Team

Meet our athletes!

Our Pro athletes are:

Lukasz Wojt

Christian Birngruber

Nicholas Chase

Thomas Steger

Ivan Tutukin

Johann Ackermann